jeudi 7 février 2013

Gardas Nerdesen, Yazan: Ali YAŞAR


IRAK ÇOK MU IRAK ?(NERDESEN)-Şiir: Ali YAŞAR*Gardas NerdesenIRAK ÇOK MU IRAK? (NERDESEN)
Oğuzam
Türk menem
Bayatlardan Türkmenem
Damarlarındaki asil kan
Aslına çektiğin ırk menem
Yaprağın asılı dallar,
Gövdeni taşıyan kök menem
Yolunu gözleyen yâr
Aşkınla çarpan ürek menem
Can içre cânân bilmişem gavim gardaş,
Nerdesen

Yedi koldan
Yirmidört boydan gelmişem Orta Asyadan
Yayından fırlayan ok
Huduttan hududa atılan mızrak
Deli havalar soluyan kısrak gibi esmişem
Az gitmişem, uz gitmişem
Dere tepe düz gitmişem
Kuş uçmaz kervan geçmez dağları
Göçebe adımlarla gezmişem
Irağı yakın, yurdumu Irak eylemişem
Tırnaklarımla oymuşam tortu kayaları
Kıraç toprakları gözyaşlarımla sulak etmişem
Kızgın tohumlar serpmişem,
Emek vermişem,
Aşa getirmişem
Türk illerine haber salmışam gavim gardaş,
Nerdesen

Selçuklu şah-ı sultanlarım adım atmış otağıma
Kapıda karşılamışam civan mert erlerimi
Başım gözüm üstüne berhudar ağırlamışam
Musulda Zengiler
Kerkükte Kıpçaklar
Erbilde Beg Teginliler
Yiğit yatağı Atabegler kurmuşam
Dokuz başlı tuğlar aparmışam yad ellere
Türkün adını âlemlere duyurmuşam
Bayındır Kızanı torunlarımı kucaklamışam
Bahar coşkusu Akkoyunlar gibi ovalara yayılmışam
Sultan Cinedin emaneti
Şah İsmailimle pişirmişem ham yanlarımı
Ocağımda tüten Safevi ateşiyle
Alev alev yanmışam
Genç Osmanlıyla açmışam Bağdatın kapısını
Cahiliye devrini hepten kapatmışam
Dil, din ve ırk özgürlüğüyle
Donatmışam halkları
Çıra gibi aydınlatmışam kör karanlık tarihi
Çevreme ilim, irfan, ışık saçmışam
Derin hülyalara dalmışam gavim gardaş,
Nerdesen

Ne zaman ki
Türk birliğine diş bilemiş düşman
Çapraz fişek silahıma davranmışam
Zırnık ödün vermemişem haa sevgimden
Korkmamışam heç
Ölümleri kuşanmışam

Yalın ayak koşmuşam Kafkas cephelerine
Sarıkamış harekâtına katılmışam
Buz kesmiş yüreğim Allah-u Ekber Dağlarında
Katmer katmer kefensiz donmuşam

Çanakkalede etten duvar olmuşam
Göğüs göğüse çarpışmışam Allah vekil
Bir adım geçirmemişem gâvuru öteye
Üst üste cansız yığılmışam

Nasıl ki
Harb-i cihanlarla zayıflamışam
Güçten kudretten düşmüşem heyhat
Yeraltı kaya yağlarım sulandırmış ağızları
Hemhal manda manda paylaşılmışam

Öyle ki
Et ve tırnak misali ayrılmışam
Süt kuzu yavru gibi koparılmışam Anadoludan
Yılanlar tıslamış
Köpekler hırlamış ardımdan,
Sahipsiz kalmışam gavim gardaş,
Nerdesen

Lord planları tayin etmiş kaderimi
Misak-i Milli sınırlar dışına çıkarılmışam
İtilmişem, kakılmışam, horlanmışam külliyen
Tekme tokat yerlere yatırılmışam
Dağ ayılarının önüne atılmışam yaralı
Çöl develerinin hörgücüne
Tepe taklak asılmışam

Türk menem demişem
Türkçe söylemişem
Eskiyakada kurşunlara dizilmişem
Emeğimin hakkını istemişem
Gavurbağda linç edilmişem
Adalet beklemişem
İplere gerilmişem
Eşitlik yeğlemişem
Zab suyu kana bulanmış
Altunköprüde ekin gibi biçilmişem
El insaf vicdan dilemişem
Zindanlara sürülmüşem
Çığlıklarım katlimin sâlası
Diri diri gömülmüşem gavim gardaş,
Nerdesen

Duy hele
Kimliğim değiştirilmiş
Temim olmuş Türkmen Kerkük
Hafızalardan kazınmışam
Baas Baas bağırmışlar partizanca
Kin kusmuşlar yüzüm barabarı,
Evimden yurdumdan göçe zorlanmışam

Kollarım kırılmış omuzlarımdan
İşkencelerle yoğrulmuşam
Gözlerim kan çanağı
Fincan fincan oyulmuşam
Ölmem yetmemiş kâfire
İp sarılmış cesedime
Sokaklarda dolaştırılmışam
Cıncık gibi ortalığa saçılmış cism-i bedenim
Lime lime dağılmışam gavim gardaş,
Nerdesen

Beterin beteri var
Biri getmiş, ötekiler gelmiş
Yağmurdan kaçarken doluya tutulmuşam
Mavzerler çevrilmiş üzerime
Tetiklere sarılmış Puştlar
Merhamet beklerken, zulüm bulmuşam

Böyük devletlerin böyük oyunu
Yok etmek Türkün soyunu
Çoraplar örülmüş
Çuvallar geçirilmiş başıma
Aslanım; kediye boğulmuşam

Okumak yazmak yok
Dilim damağıma bağlanmış
Düşünmem, konuşmam, kızmam yasak
Başın kaldırıp bakmak
Gözün ucuyla süzmek ne cüret
Elim ayağıma dolanmış
Oturmam, yürümem, gezmem yasak
Taş kesilmişem gavim gardaş,
Nerdesen

Di gah gel
Di gel ölem di gel
Adına gurban olam di gel
Alnına kanım çalam di gel
Bayrağım göğün mavi gülü, ay yıldızım sen
Yurdum Türkmen eli, can özüm sen
Soyum sopum Türkoğlu,
Yüzüm sürdüğüm izim sen

Oy men ölmüşem gavim gardaş,
Nerdesen
Yazan: Ali YAŞAR
Seslendiren: Mehmet ATAY
  • Category


Aucun commentaire: