samedi 2 juillet 2011

IRAK TÜRKLERİ DE MİLLİ GELİRDEN PAY ALMALIDIR!!!!

IRAK TÜRKLERİ DE MİLLİ GELİRDEN PAY ALMALIDIR!!!!ALİ KERKÜKLÜ ( Irak’a Özgürlük Operasyonu ve Kerkük Kitabının Yazarı)


Sayıları 3 milyon olan Irak Türkleri, Irak rejimleri tarafından çoğu zaman yok sayılan ve asimile edilmek istenen, uluslararası topluluk tarafından da garip bir şekilde göz ardı edilmiştir. Yüz yıllardır Irak'ta yaşayan Türkmenler köklü bir geçmişe sahiptir. 1918’e kadar yönetimde oldukça etkili olan Türkmenler, Irak halkının eğitimli ve aydın bir bölümünü oluşturmaktadır. Asırlardır Irak'ta önemli bir Türkmen varlığı bulunduğunu göstermekte ve bölgenin Türk idaresine girmesinden sonra ise Türkmen nüfusu ve etkinliği daha da artmıştır. Çok sayıda Oğuz Türkü de Irak'a girmiş ve yerleşmiştir.Türkmenlerin bölgedeki toplumlarla ilişkileri de hemen her zaman dostane ve barışçıl olmuştur. Bu toplumlar asırlar boyunca barış ve huzur içinde yaşamıştır. Bölgede huzursuzluklar, çatışmalar ve baskılar ise, İngilizlerin 1914’te Irak’a girmesiyle ve Bağdat’ı Mart 1917’de, Kerkük ve Musul’u ise 1918’de işgali ile başlamıştır.1932'de Irak devletinin İngiliz mandasından çıkarak bağımsızlığını kazandığı günlerde Irak'ın Milletler Cemiyeti'ne verdiği beyannamede; Irak Türkmenlerinin haklarının korunacağı, varlıklarının tanınacağı, kendi dillerinde eğitim yapmalarına izin verileceği, Türk dilinin Türk bölgelerinde resmi dil olmasının ötesinde, bu bölgelerde görev yapacak memurların mümkün olduğunca Türk kökenli olacağı konularında güvenceler verilmiştir. Çeşitli değişiklikler geçiren bu anayasa, krallık rejiminin yıkılması ve cumhuriyetin kurulması ile yerini 1958 Anayasası'na bırakmıştır. Yeni anayasa Irak'ı bir yandan Arap anavatanının bir parçası, diğer yandan ise Arapların ve Kürtlerin vatanı olarak gösterirken anayasada Türkmenlerden söz edilmemiştir.Saddam Hüseyin'in kanlı rejimi boyunca Türkmenler büyük baskılara maruz kalmıştır. Liderleri tutuklanıp idam edilmiş ya da suni yargılarla hapiste yatmışlardır. Irak hükümetleri devamlı olarak Türkmen nüfusunu azaltmaya çalışmıştır. 1957'de yapılan nüfus sayımında Irak'ın nüfusu 6.340.000, sonuçları 1958 devriminden sonra, Türkmen nüfusu 567 bin olarak verilmiştir. 1958 yılında Bağdat'ta yayımlanan "The Iraqi Revolution 14th July Celebrations Committee" adlı rapora göre de, 1957 sayımında Türkmen nüfusunun 600 bin olduğu ifade edilmiştir. 1965'te Irak Planlama Başkanlığının Sayımlar İdaresince de Türkmen nüfusu 780 bin olarak tahmin edilmiştir.ABD’de yayımlanan ve saygın kuruluşlardan olan The Washington Institute for Near East Policy (yakın doğu politikası Washington Enistütüsü’nün) 27 Mart 2003 tarihli, 735 numaralı tespit raporuna göre; Belge: ”1957 sayımında ki Türkmenlerin kendi varlıklarıyla kayıt yaptırabildikleri son sayımdır, 567 bin Türkmen (6,300,000 olan ülke nüfusunun %9’u) sayımı yapılmıştır. Aynı sayımda Kürtlerin nüfusu 819 bin, yani ülke nüfusunun %13’ü oranında çıkmıştır. ”Irak'ta bugüne kadar yapılan bütün sayımlar, yıllık büyüme oranı ve buradaki etnik nüfus dağılımını da göz önüne alırsak tahmini nüfus etnik yapıya göre şöyledir; Arap 22.400.000, Türk 3.000.000, Kürt 4.000.000, Hıristiyan (Asuri ve Keldaniler) ve diğerleri 600.000.Musul, Kerkük ve Erbil illeri, Diyala ve Selahattin'in bazı ilçe ve köyleri ile Bağdat'ta yaşayan 300.000'den fazla Türk nüfusunun toplamı bize Irak’taki Türk varlığının en düşük rakamla iki buçuk milyonun üzerine olduğunu ispatlamaktadır.Irak Türk­le­ri, Irak dev­le­ti ku­rul­du­ğun­dan be­ri dev­le­ti­ne, toprağına ve bay­ra­ğı­na sa­dık bir top­lum ola­rak şe­ref­li bir geç­mi­şe sa­hip­tir. Türkmenler, devletine silah çekmemiş ve Irak askerini öldürmemiştir, savaşlarda vatanını şereflice savunmuş ve ülkesi uğruna binlerce şehit vermiştir, İşgalcilere öncülük etmemiş ve dış güçlerle işbirliği yapmamıştır yani Türkmenler ekmeğini yedikleri ve suyunu içtikleri ülkelerine hiçbir zaman ihanet etmemişlerdir. Irak ta­ri­hi de bu­na şa­hit­tir. Irak Türkmenleri, Irak rejimleri tarafından baskı, zulüm, işkence, etnik temizlik, katliamlar ve göçe zorlamaya tabi tutulmalarına rağmen, ülkelerine karşı sadakat gömleklerini hiçbir zaman çıkarmadılar.Bugün 4 milyon nüfuslu Iraklı Kürtler Irak milli gelirinden % 17 pay almakta, ayrıca Türkiye ve İran’a açılan gümrük kapılarından ve kaçak petrolden elde edilen gelir de cabası. Ya 3 milyon nüfuslu Irak Türkleri! Onlara milli gelirden hiçbir şey yok. İnsanın aklına o eski atasöz geliyor “Biri yer biri bakar ondan kıyamet kopar”. Kürtlere verilen % 17 pay anayasal haksa, 3 milyon Türkmen de bu haktan yararlanmalıdır. Irak'ta üçüncü asli unsur isek, ki öyleyiz gözümüzün önüne milli gelirden pay alma hedefini koymalıyız ve bunun için de millet olarak birlikte hareket etmeliyiz. Malumunuz hak verilmez alınır.Son derece önemli olan bu konu, Türkmenlerin ekonomik bağımsızlığını ve geleceğini güvence altına alacaktır. Milli gelirden pay almak konusunu gündeme getirip halkımıza anlatmak ve kamuoyu oluşturmak; Türkmeneli TV ve yerel yayın yapan Türkmen Radyo ve Televizyonu (TERT), gazeteci, yazar, aydın, Türkmen Milletvekilleri, Türkmen Meclisi ve üyeleri, Kerkük İl Meclis başkanı ve Kerkük Türkmen İl Meclis üyeleri, Türkmen partileri, Türkmen Aşiretler ve Ayan Meclisi, Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği, Irak içinde ve yurt dışında tüm Türkmen sivil kurum ve kuruşlarına büyük görev düşüyor, daha doğrusu herkese görev düşüyor. Bu hakkı ve diğer hakları da elde etmek için miting, yürüyüş, direniş, boykot ve gösteri gibi eylemler düzenlenmelidir. Irak’ta Türkmenlerin varlığını ve gasp edilen haklarını dünyaya duyurmak için bu demokratik eylemleri yapmak çok önemli ve etkin bir yoldur. Dolayısıyla Dünya Irak Türklerinin varlığını, yaşadıkları haksızlıkları, mağduriyeti ve Türkmenlere yapılan insan hakları ihlallerinden haberdar olur. Mücadele etmeden hak alınmaz. Irak Türkleri, bugünden tezi yok derhal mücadeleye başlamalı ve yola koyulmalıdır! Irak Türklerinin hakkı olan milli gelirden pay, eşitlik, adalet ve hakkaniyet adına alınmalıdır. Herkesi göreve çağırıyoruz.


Ali Kerküklü

Aucun commentaire: