lundi 29 octobre 2007

Hollandada PKK Karþýtý Gösteriye Dev Katýlým

28-10-2007
Hollanda´nýn Utrecht kentinde Erkin Türk Hollanda Öðrenci kuruluþu tarafýndan organize edilen ve diðer öðrenci kuruluþlarýnýn da katký verdiði terörizmi telin yürüyüþüne Hollanda´nýn çeþitli kentlerinden çoðunluðu gençler olmak üzere 5 binin üzerinde vatandaþýmýz katýldý.
Utrecht Mariaplaats meydanýnda baþlayan yürüyüþ Utrecht Belediyesi önünden geçilerek Dom Meydaný´nda sona erdi.

Utrecht polisi kontrolü altýndaki yürüyüþte vatandaþlarýmýz "Bayrak inmez þehitler ölmez", "Þehitler ölmez vatan bölünmez", "En büyük asker bizim asker", "Kahrolsun PKK", "Emrindeyiz Türkiye´m", "Her Türk asker doðar", "Ýmralý Apo´ya mezar olacak", "Türk Kürt kardeþtir, PKK kalleþtir" diyerek çeþitli sloganlar attýlar. Yürüyüþ boyunca yüzlerce Türk bayraðý dalgalan cihan

http://www.blogger.com/www.tanis-turkmen.nl

Aucun commentaire: